#

Trịnh Thị Trang

Chuyên viên - Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông
Học viên

0 Học viên

Danh mục

N/A

Nhận xét

0/5 (0 rating)

Bà Trịnh Thị Trang (sinh năm 1988), hiện là chuyên viên của Cục chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông. Bà Trịnh Thị Trang đã từng tốt nghiệp Cử nhân Pháp luật kinh tế và tham gia trực tiếp xây dựng các Nghị Định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông như: Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Nghị định 73/2019/NĐ-CP và Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Các khóa học khác của tác giả