Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Hiển thị
Tìm kiếm
Số hiệu Ngày cấp Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Nội dung
2/CT-TTG 26/04/2022 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia Xem thêm
14/CT-TTG 07/06/2019 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Chỉ thị Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam Xem thêm
16 - CV/BCSĐ 26/05/2021 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG, BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v xây dựng nghị quyết về chuyển đổi số Xem thêm
27/QĐ-UBQGCĐS 15/03/2022 ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 Xem thêm
42/2022/NĐ-CP 26/04/2022 CHÍNH PHỦ Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng Xem thêm
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 CHÍNH PHỦ Nghị định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước Xem thêm
159/TB-VPCP 27/05/2022 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 27 tháng 04 năm 2022 Xem thêm
331/TB-VPCP 10/12/2021 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ nhất của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 30 tháng 11 năm 2021 Xem thêm
505/QĐ-TTg 22/04/2022 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Quyết định Về Ngày Chuyển đổi số quốc gia Xem thêm
639 /BTTTT-THH 28/02/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước Xem thêm
654 /QĐ-TTg 30/05/2022 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Quyết định Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Xem thêm
677 /BTTTT-THH 03/03/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia Xem thêm
678 /BTTTT-THH 04/03/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia Xem thêm
749/QĐ-TTg 03/06/2022 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Quyết định Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Xem thêm
766/QĐ-TTg 23/06/2022 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử Xem thêm
797 /BTTTT-THH 06/03/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v Hướng dẫn mộtsố nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 Xem thêm
922 /QĐ-BTTTT 20/05/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quyết định Phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quốc gia" Xem thêm
1092 /QĐ-BTTTT 16/06/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chinh phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia Xem thêm
1552/BTTTT-THH 26/04/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0) Xem thêm
1832 /BTTTT-THH 14/05/2022 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến Xem thêm
2323 /QĐ-BTTTT 31/12/2019 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Quyết định Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 Xem thêm
2390/BTTTT-THH 29/06/2020 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG V/v triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Xem thêm
Showing 11 to 20 of 91 entries