Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia

Số lượng học viên đã hoàn thiện và có giấy chứng nhận