Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia

Số lượng học viên tham gia học