Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
7
Số năng lực đào tạo
1,430
Số lượng tham gia
565
Số lượt đánh giá
272
Số lượng chứng nhận cấp
Bộ lọc
Tất cả các khóa học
Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022, trong đó cũng đặc biệt nhấn mạnh: “Nâng cao nhận thức là tiên quyết để thực hiện chuyển đổi số vì nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số”. Theo định hướng đó, chương trình đào tạo về Tư duy số trở thành chìa khoá quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực số, tạo nên những thay đổi mang tính đột phá, sáng tạo; tăng khả năng thích ứng nhanh với môi trường lao động và sự biến đổi của khoa học công nghệ, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.
Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022, trong đó cũng đặc biệt nhấn mạnh: “Nâng cao nhận thức là tiên quyết để thực hiện chuyển đổi số vì nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số”. Theo định hướng đó, chương trình đào tạo về Tư duy số trở thành chìa khoá quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực số, tạo nên những thay đổi mang tính đột phá, sáng tạo; tăng khả năng thích ứng nhanh với môi trường lao động và sự biến đổi của khoa học công nghệ, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.
Khóa học An toàn và an ninh số cung cấp kiến thức cần thiết để học viên có thể bảo vệ thông tin cá nhân và duy trì sự an toàn trực tuyến. Học viên sẽ được trang bị những kỹ năng quan trọng để phòng chống lại các mối đe dọa kỹ thuật số và bảo mật dữ liệu trên không gian mạng.
Khóa học An toàn và an ninh số cung cấp kiến thức cần thiết để học viên có thể bảo vệ thông tin cá nhân và duy trì sự an toàn trực tuyến. Học viên sẽ được trang bị những kỹ năng quan trọng để phòng chống lại các mối đe dọa kỹ thuật số và bảo mật dữ liệu trên không gian mạng.
Khoá học giúp học viên nắm được kiến thức tổng quan về thông tin/dữ liệu trên môi trường số. Đồng thời, trang bị cho học viên các kỹ năng, công cụ để khai thác thông tin, quản lý dữ liệu trên môi trường số. 
Khoá học giúp học viên nắm được kiến thức tổng quan về thông tin/dữ liệu trên môi trường số. Đồng thời, trang bị cho học viên các kỹ năng, công cụ để khai thác thông tin, quản lý dữ liệu trên môi trường số.
Khóa học Giao tiếp và hợp tác trên môi trường số giúp học viên có kiến thức tổng quan về hợp tác trên môi trường số. Đồng thời trang bị các kỹ năng và công cụ số sẵn có để phục vụ cho việc hợp tác, truyền thông trên môi trường số. 
Khóa học Giao tiếp và hợp tác trên môi trường số giúp học viên có kiến thức tổng quan về hợp tác trên môi trường số. Đồng thời trang bị các kỹ năng và công cụ số sẵn có để phục vụ cho việc hợp tác, truyền thông trên môi trường số. 
Khóa học này giúp học viên hiểu tổng quan về các kỹ năng sáng tạo nội dung số, sử dụng các công cụ hỗ trợ trong việc sáng tạo nội dung số. Đồng thời giúp học viên có khả năng tạo lập, chỉnh sửa nội dung và quản trị các trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội thông dụng.
Bộ lọc Xóa