Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Song hành với nhiệm vụ chuyển đổi số, công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo với nhiều biện pháp hiệu quả.

Tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các văn bản về an toàn, an ninh mạng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đối với cán bộ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ về an toàn thông tin. Với vai trò là cơ quan thường trực trong công tác chuyển đổi số của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn chuyên sâu do Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, nhằm nâng cao kiến thức, trình độ phục vụ của cán bộ trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu của tỉnh; tham gia chương trình diễn tập APCERT và ACID do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Ứng cứu sự cố các nước Đông Nam Á tổ chức.  

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh năm 2023.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh năm 2023.

Để bảo đảm an toàn thông tin mạng, tỉnh chỉ đạo triển khai theo mô hình 4 lớp. Đối với lực lượng tại chỗ, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phân công cán bộ trực 24/7 bảo đảm hoạt động, sẵn sàng dự phòng ứng cứu sự cố (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu (Data center). Về giám sát, triển khai lực lượng tự giám sát với sự phối hợp thực hiện vận hành thử nghiệm Trung tâm Giám sát an toàn thông tin (SOC) của Tập đoàn Viettel, nhằm bảo vệ hệ thống mạng, ứng cứu sự cố an toàn thông tin. Trong năm 2023, thực hiện rà quét, phối hợp xử lý, ngăn chặn kịp thời hơn 1.100 sự việc có nguy cơ tấn công mạng mức cao (trong đó, có 1.039 cảnh báo tấn công khai thác lỗ hổng; 4 cảnh bảo tấn công mã độc; 80 cảnh báo truy cập trái phép và các nguy cơ mất an toàn thông tin khác)…
Tỉnh luôn quan tâm công tác đầu tư, phát triển các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Hiện hầu hết các hệ thống thông tin được đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Cơ quan chuyên môn thường xuyên, định kỳ thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, vận hành, giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động…nhằm bảo đảm an toàn thông tin của Trung tâm dữ liệu tỉnh, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như: Cổng thông tin điện tử tỉnh, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính… Định kỳ rà soát hiện trạng, tăng cường đầu tư trang thiết bị và thuê dịch vụ chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc theo mô hình tập trung, ưu tiên cho các hệ thống cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, hệ thống trung tâm dữ liệu; xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.
Để triển khai hiệu quả công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng; nhất là tiếp tục tổ chức quán triệt việc triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia và chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin tỉnh, kiện toàn Đội ứng cứu sự cố và Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn an ninh mạng tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt; rà soát, kiểm tra, đánh giá, thẩm định và tổ chức thực hiện quy định về bảo đảm an toàn, an ninh theo cấp độ; tăng cường công tác giám sát an toàn, an ninh mạng, triển khai phương án nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức, sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an ninh mạng; trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tới toàn thể người sử dụng internet.

Theo Báo Bắc Ninh