Chuyển đổi số trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ

Để nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai công tác chuyển đổi số từ đó thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Đình Điệp, Giám đốc Sở KH&CN, từ kết quả đã đạt được, trong năm 2023, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&CN đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ chuyển đổi số; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt góp phần quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn.

Sở KH&CN yêu cầu và tạo điều kiện để công chức, viên chức cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, làm thay đổi dần nhận thức, cải tiến trong công việc; quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số đến toàn thể công chức, viên chức.

chuyen-doi-so-khcn

Đến nay, 100% văn bản đi, đến của Sở KH&CN đều được số hoá, chuyển trên môi trường mạng.

Sở KH&CN đã tổ chức thực hiện khá đồng bộ, hiệu quả các nội dung liên quan tới công tác chuyển đổi số. Cụ thể, như: Đối với hạ tầng số, đến nay, 100% văn bản đi, đến của Sở KH&CN đều được số hoá, chuyển trên môi trường mạng (trừ văn bản mật), 100% văn bản đi được ký số; 100% công chức, viên chức trong ngành được cấp tài khoản email công vụ sử dụng trao đổi thông tin, tài liệu.

Đối với chính quyền số, Sở KH&CN đã hoàn thành số hóa 100% kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực giai đoạn 2020 - 2025, thực hiện ký số thành phần hồ sơ đầu vào TTHC từ tháng 7/2023.

Về kinh tế số, việc thanh, quyết toán các khoản liên quan đến nguồn kinh phí của cơ quan đều được thực hiện qua dịch vụ công của Kho bạc theo hình thức chuyển khoản, không dùng tiền mặt. Năm 2023, Sở KH&CN triển khai thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, cập nhật dữ liệu phù hợp các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc cho 14 sản phẩm chủ lực của các HTX/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Thực hiện Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về chuyển đổi số, Sở KH&CN đã bám sát nội dung tiêu chí chấm điểm Chỉ số chuyển đổi số (DTI) để triển khai các nhiệm vụ của ngành. Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ: “Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý KH&CN tỉnh Bắc Kạn”.

Qua đó, bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu về KH&CN, thuận lợi cho việc quản lý, lưu trữ, khai thác, chia sẻ, kết nối dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN của tỉnh. Kết quả xếp hạng chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của Sở KH&CN năm 2023 đứng thứ 10/22 đơn vị.

Sở KH&CN đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024; thường xuyên chỉ đạo, kiểm điểm việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm đạt tiến độ và hiệu quả.

chuyen-doi-so-khcn

Cán bộ Sở KH&CN khai thác, cập nhật dữ liệu từ hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý KH&CN tỉnh Bắc Kạn.

Để nâng cao hơn nữa công tác chuyển đổi số, Sở KH&CN đã, đang và sẽ tập trung ứng dụng công nghệ thông tin với đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở áp dụng thống nhất, đồng bộ các hệ thống thông tin. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và kỹ năng chuyển đổi số bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quản lý, cập nhật thường xuyên, khai thác sử dụng hiệu quả các hệ thống thông tin.

"Sở KH&CN sẽ triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu theo đề án, chương trình của Chính phủ và tỉnh. Rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, bảo đảm tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 không dùng tiền mặt", ông Nguyễn Đình Điệp, Giám đốc Sở KH&CN cho biết.

"Ứng dụng chuyển đổi số tạo sự liên kết thông tin giữa các phòng chuyên môn trong đơn vị; giúp đơn vị khai thác thông tin, số liệu phục vụ công tác báo cáo kịp thời, chính xác. Hiện nay, Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đang thực hiện khai thác dữ liệu các thông tin sở hữu công nghiệp; sáng chế, giải pháp hữu ích; tiêu chuẩn kỹ thuật; thông tin các nhiệm vụ KH&CN trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Sở KH&CN để xây dựng kế hoạch hằng năm của đơn vị cho phù hợp với thực tiễn".

Bà Nguyễn Thị Vinh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Bắc Kạn.

Theo Báo Bắc Kạn