Hơn 40.000 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Sau hơn một năm chính thức áp dụng và vận hành giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ngành thuế đã và đang góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, phương thức quản lý theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tăng năng suất hoạt động của doanh nghiệp. Đã có 63/63 cục thuế triển khai việc rà soát đối tượng thuộc diện thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo kế hoạch triển khai năm 2023.

Theo Thông tấn xã Việt Nam