Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Chuyển đổi số địa phương
icon 01 giờ 11 phút icon 32 Học viên
Chuyển đổi số ở địa phương chính là quá trình kiến tạo một môi trường sống thực số hiệu quả cho cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, môi trường số trở thành một thành phần hữu cơ của môi trường sống, giúp kết nối các hợp phần khác để tạo thành một tổng thể thông minh hơn, hiệu quả hơn.
CDSDL: Chuyển đổi số du lịch
icon 01 giờ 16 phút icon 36 Học viên
Khóa học cung cấp cho các cán bộ quản lý ngành du lịch tại các địa phương kiến thức tổng quan về một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số du lịch.
Thành phố thông minh
icon 15 phút icon 39 Học viên
Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức tổng quan về thành phố thông minh như: Khái niệm, lợi ích, so sánh giữa thành phố truyền thống và thành phố thông minh. Kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của các nước trên thế giới. Nguồn lực tạo ra giá trị cho thành phố thông minh. Mô hình xây dựng thành phố thông minh. Tiêu chuẩn và cấu phần trong kiến trúc chung xây dựng thành phố thông minh. Từ đó, đưa ra các giải pháp, chiến lược để xây dựng thành phố thông minh.