Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Tập huấn kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng
icon Đang cập nhật icon 1075 Học viên
Thực hiện chuỗi hoạt động theo Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh về hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số của tỉnh năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn Kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.
Chuyển đổi số Bình Thuận - Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước
icon 30 phút icon 405 Học viên
Yêu cầu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đòi hỏi CBCC cần có những thay đổi cơ bản. Nguồn lực con người và thông tin, mức độ sẵn sàng của CBCC trong chuyển đổi số trở thành những nhân tố cơ bản cho năng lực cạnh tranh. Sự phát triển của không gian số thống nhất, liên thông, quy trình giải quyết công việc trên môi trường số, ứng dụng các công nghệ số đòi hỏi CBCC phải nâng cao năng lực và cần có thêm những năng lực, kỹ năng mới.
Giới thiệu về thanh toán trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính
icon 30 phút icon 8715 Học viên
Ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1813/QĐ-TTg, về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, đưa ra mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế với mức tăng trưởng cao.
Ký số cá nhân cho người dân
icon 30 phút icon 8715 Học viên
Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng vào xây dựng công dân số, tạo nền tảng cho một xã hội số bền vững, tại Nghị quyết 130 của Chính phủ sau phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính công trên môi trường điện tử.
Ký số cho cán bộ công chức thực thi công vụ
icon 30 phút icon 8715 Học viên
Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này.
Dịch vụ công trực tuyến thành phố
icon 30 phút icon 8715 Học viên
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ tại Hội nghị sơ kết về Chuyển đổi Số Quốc gia và Đề án 06 ngày 12/7/2023: yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa, vượt qua rào cản, tạo đột phá hơn nữa vì lợi ích quốc gia, dân tộc và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó phải nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tập trung thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên 4 nội dung: phát triển cơ sở dữ liệu; phát triển hạ tầng, các nền tảng số; đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin; và đặc biệt cần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến.
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho đội ngũ 500 chuyên gia về chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực, địa phương
icon 08 giờ 34 phút 42 giây icon 588 Học viên
Khóa học nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, hình thành đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương để trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Hướng dẫn về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT
icon 30 phút icon 8715 Học viên
Đảm bảo an toàn thông tin là một trong những thách thức lớn với tổ chức trong thời kỳ chuyển đổi số, kỷ nguyên số. Việc tìm hiểu bản chất, các nguy cơ tấn công gây mất ATTT là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng.
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã
icon 16 giờ 52 phút 46 giây icon 2591 Học viên
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc, căn cứ tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (ngày 5 tháng 8 năm 2008). Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt ngày 4 tháng 6 năm 2010, có tham vọng đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.