Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Ký số cá nhân cho người dân
icon 30 phút icon 8758 Học viên
Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng vào xây dựng công dân số, tạo nền tảng cho một xã hội số bền vững, tại Nghị quyết 130 của Chính phủ sau phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính công trên môi trường điện tử.
Ký số cho cán bộ công chức thực thi công vụ
icon 30 phút icon 8758 Học viên
Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này.
Dịch vụ công trực tuyến thành phố
icon 30 phút icon 8758 Học viên
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ tại Hội nghị sơ kết về Chuyển đổi Số Quốc gia và Đề án 06 ngày 12/7/2023: yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa, vượt qua rào cản, tạo đột phá hơn nữa vì lợi ích quốc gia, dân tộc và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó phải nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tập trung thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên 4 nội dung: phát triển cơ sở dữ liệu; phát triển hạ tầng, các nền tảng số; đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin; và đặc biệt cần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến.
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho đội ngũ 500 chuyên gia về chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực, địa phương
icon 08 giờ 34 phút icon 593 Học viên
Khóa học nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, hình thành đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương để trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Hướng dẫn về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT
icon 30 phút icon 8758 Học viên
Đảm bảo an toàn thông tin là một trong những thách thức lớn với tổ chức trong thời kỳ chuyển đổi số, kỷ nguyên số. Việc tìm hiểu bản chất, các nguy cơ tấn công gây mất ATTT là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng.
Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức các xã
icon 16 giờ 52 phút icon 2615 Học viên
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc, căn cứ tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (ngày 5 tháng 8 năm 2008). Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt ngày 4 tháng 6 năm 2010, có tham vọng đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ nữ cấp huyện, sở năm 2023
icon 30 phút icon 271 Học viên
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu.
Hướng dẫn kỹ năng sản xuất tin, phóng sự, chương trình phát thanh
icon 01 giờ 41 phút icon 5647 Học viên
Trong kỷ nguyên số bùng nổ hiện nay, cũng như các loại hình báo chí khác, phóng sự, phát thanh bắt buộc phải thay đổi nếu muốn tiếp tục tồn tại. Sự thay đổi này bao gồm cả việc thay đổi cách thức quản lý; áp dụng công nghệ vào quản lý toà soạn; đầu tư cho các nền tảng công nghệ mới ở cơ quan báo đài; và ngay từ các phóng viên thực hiện sản xuất chương trình. Trước sự thay đổi mạnh mẽ của công chúng, cùng với điều kiện công nghệ mới cho phép phương thức sản xuất tin, phóng sự, chương trình phát thanh cũng đã thay đổi để đáp ứng được yêu cầu đó.
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2023
icon 03 phút icon 3668 Học viên
Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Định hướng xuyên suốt những năm vừa qua là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.