Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

37146

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

6

Các môn
Số môn học

6

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

39955

CĐSS: Chuyển đổi số đơn vị chuyên trách
icon 01 giờ 21 phút icon 1671 Học viên
Khóa học hướng dẫn chi tiết triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số
CĐS: Chuyển đổi số cơ bản
icon 02 giờ 00 phút icon 2595 Học viên
Khóa học “Chuyển đổi số cơ bản” là phần đầu tiên nằm trong chuỗi bài giảng dành cho các cấp quản lý và cán bộ thực thi chuyển đổi số tại địa phương. Khoá học được xây dựng dựa trên đề cương của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số mà đặc biệt là chính phủ số.
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2022
icon 01 giờ 35 phút icon 83 Học viên
Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Định hướng xuyên suốt năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.
CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
icon 01 giờ 02 phút icon 3532 Học viên
Khóa học giới thiệu về cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
CĐSX: Chuyển đổi số xã
icon 01 giờ 34 phút icon 31019 Học viên
Khóa học dành cho Lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ quy hoạch Lãnh đạo UBND cấp xã.
Phổ cập kỹ năng số cộng đồng năm 2023
icon 03 phút icon 114 Học viên
Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Định hướng xuyên suốt những năm vừa qua là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.