Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

56,499

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

6

Các môn
Số môn học

19

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

97,123

DXKN02: Kỹ năng an toàn số
icon 09 giờ 12 phút 29 giây icon 1943 Học viên

Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an toàn thông tin trong môi trường số, cách bảo vệ bản thân trong môi trường số; và những kiến thức, kỹ năng để tham gia môi trường số an toàn – bảo mật – hợp pháp

DXDL06: Kết nối và chia sẻ dữ liệu
icon 12 giờ 14 phút 29 giây icon 2246 Học viên

Khóa học cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu và các quy định pháp lý và kỹ thuật về chia sẻ dữ liệu. Mô hình kết nối, trao đổi dữ liệu, các tiêu chuẩn về kết nối, chia sẻ dữ liệu. Cách thức xây dựng tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu chia sẻ.

DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản
icon 09 giờ 58 phút 06 giây icon 1980 Học viên

Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông tin, dữ liệu trên môi trường số, kỹ năng học tập trên môi trường số, kỹ năng sáng tạo nội dung số

DXDL02: Dữ liệu mở
icon 08 giờ 35 phút 22 giây icon 2331 Học viên

Dữ liệu mở

DXDL05: Quản trị dữ liệu
icon 15 giờ 28 phút 19 giây icon 2119 Học viên

Quản trị dữ liệu

DXDL01: Dữ liệu số
icon 09 giờ 20 phút 49 giây icon 2461 Học viên

Dữ liệu số

DXDL08: Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu
icon 13 giờ 10 phút 57 giây icon 2269 Học viên

Nền tảng tổng hợp phân tích dữ liệu

DXĐT01: Quản lý đầu tư cho chuyển đổi số
icon 12 giờ 13 phút 50 giây icon 5030 Học viên

  Quản lý đầu tư cho chuyển đổi số

DXCĐS02: Kiến thức nền tảng về chuyển đổi số
icon 08 giờ 26 phút 41 giây icon 10073 Học viên

Kiến thức nền tảng về chuyển đổi số