Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

55,890

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

6

Các môn
Số môn học

19

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

95,975

CĐSS+: Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số
icon 01 giờ 02 phút icon 3541 Học viên
Khóa học giới thiệu về cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số