Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

22

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

2

Các môn
Số môn học

2

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

22

Chuyển đổi số Bắc Ninh - Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước
icon 01 giờ 28 phút icon 6 Học viên

Yêu cầu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đòi hỏi CBCC cần có những thay đổi cơ bản. Nguồn lực con người và thông tin, mức độ sẵn sàng của CBCC trong chuyển đổi số trở thành những nhân tố cơ bản cho năng lực cạnh tranh. Sự phát triển của không gian số thống nhất, liên thông, quy trình giải quyết công việc trên môi trường số, ứng dụng các công nghệ số đòi hỏi CBCC phải nâng cao năng lực và cần có thêm những năng lực, kỹ năng mới.