Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

330

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

3

Các môn
Số môn học

4

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

444

Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Quản lý đầu tư các dự án công nghệ thông tin trong giai đoạn chuyển đổi số
icon 1 phút icon 136 Học viên

Khóa học thuộc Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ năm 2023

Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Công tác người phát ngôn và thông tin đối ngoại
icon 1 phút icon 136 Học viên

Khóa học thuộc Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ năm 2023

Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Nâng cao năng lực ứng dụng kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị
icon Đang cập nhật icon 187 Học viên

Khóa học thuộc Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ năm 2023

Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ - Giới thiệu các công nghệ phục vụ chuyển đổi số
icon Đang cập nhật icon 164 Học viên

Khóa học thuộc Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ năm 2023