Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

9947

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

18

Các môn
Số môn học

17

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

10237

Đào tạo cho người dân tiêu biểu, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 1
icon Đang cập nhật icon 6830 Học viên

Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, Chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương. Bên cạnh đó, người học được tiếp cận những kiến thức liên quan đến vấn đề về phát triển kỹ năng số nhằm tối ưu hiệu quả làm việc, lao động và nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng công cụ/nền tảng số. Mỗi kiến thức được đưa ra sẽ bao gồm phần lý thuyết và bài học thực tiễn, giúp người học nhanh chóng nắm bắt được nội dung và áp dụng kiến thức vào tình hình thực tế tại địa phương trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Đào tạo cho cán bộ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 1
icon Đang cập nhật icon 31 Học viên

Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, hướng dẫn người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Định hướng xuyên suốt năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam. Khóa học gồm các nội dung giới thiệu về các nền tảng nhằm thực hiện hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.

Đào tạo cho Đoàn thanh niên
icon Đang cập nhật icon 1734 Học viên

Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, Chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương. Bên cạnh đó, người học được tiếp cận những kiến thức liên quan đến vấn đề về phát triển kỹ năng số nhằm tối ưu hiệu quả làm việc, lao động và nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng công cụ/nền tảng số. Mỗi kiến thức được đưa ra sẽ bao gồm phần lý thuyết và bài học thực tiễn, giúp người học nhanh chóng nắm bắt được nội dung và áp dụng kiến thức vào tình hình thực tế tại địa phương trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Đào tạo cho cán bộ Hội Nông dân - Hội Phụ nữ các cấp
icon Đang cập nhật icon 382 Học viên

Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, Chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương. Bên cạnh đó, người học được tiếp cận những kiến thức liên quan đến vấn đề về phát triển kỹ năng số nhằm tối ưu hiệu quả làm việc, lao động và nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng công cụ/nền tảng số. Mỗi kiến thức được đưa ra sẽ bao gồm phần lý thuyết và bài học thực tiễn, giúp người học nhanh chóng nắm bắt được nội dung và áp dụng kiến thức vào tình hình thực tế tại địa phương trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - LĐ02
icon Đang cập nhật icon 253 Học viên
Khóa học cung cấp các nội dung về các chuyên đề như: Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho người dân, Đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho người dân - ND03
icon Đang cập nhật icon 91 Học viên
Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, Chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương. Bên cạnh đó, người học được tiếp cận những kiến thức liên quan đến vấn đề về phát triển kỹ năng số nhằm tối ưu hiệu quả làm việc, lao động và nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng công cụ/nền tảng số. Mỗi kiến thức được đưa ra sẽ bao gồm phần lý thuyết và bài học thực tiễn, giúp người học nhanh chóng nắm bắt được nội dung và áp dụng kiến thức vào tình hình thực tế tại địa phương trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.
Đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số - ATTT02
icon Đang cập nhật icon 66 Học viên
Khoá học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số
Đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số - ATTT01
icon Đang cập nhật icon 56 Học viên
Khoá học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động CBNLD04
icon Đang cập nhật icon 94 Học viên
Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương