Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

9959

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

18

Các môn
Số môn học

18

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

10237

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - LĐ01
icon Đang cập nhật icon 271 Học viên
Khóa học cung cấp các nội dung về các chuyên đề như: Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho người dân, Đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số
Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - Lớp CB01
icon Đang cập nhật icon 264 Học viên
Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động - Lớp CBNLD01
icon Đang cập nhật icon 137 Học viên
Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động CBNLD02
icon Đang cập nhật icon 82 Học viên
Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương
Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - CB02
icon Đang cập nhật icon 237 Học viên
Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương
Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - CB03
icon Đang cập nhật icon 233 Học viên
Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho người dân - ND01+ND02
icon Đang cập nhật icon 124 Học viên
Khoá học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương
Đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số - ATTT01
icon Đang cập nhật icon 48 Học viên
Khoá học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số
Đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số - ATTT02
icon Đang cập nhật icon 58 Học viên
Khoá học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số