Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

9947

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

17

Các môn
Số môn học

13

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

10247

Kết quả: 13 kết quả được tìm thấy
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - LĐ02
icon Đang cập nhật icon 249 Học viên
Khóa học cung cấp các nội dung về các chuyên đề như: Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho người dân, Đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho người dân - ND03
icon Đang cập nhật icon 87 Học viên
Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, Chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương. Bên cạnh đó, người học được tiếp cận những kiến thức liên quan đến vấn đề về phát triển kỹ năng số nhằm tối ưu hiệu quả làm việc, lao động và nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng công cụ/nền tảng số. Mỗi kiến thức được đưa ra sẽ bao gồm phần lý thuyết và bài học thực tiễn, giúp người học nhanh chóng nắm bắt được nội dung và áp dụng kiến thức vào tình hình thực tế tại địa phương trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.
Đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số - ATTT02
icon Đang cập nhật icon 62 Học viên
Khoá học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số
Đào tạo chuyên gia về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số - ATTT01
icon Đang cập nhật icon 52 Học viên
Khoá học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động CBNLD04
icon Đang cập nhật icon 90 Học viên
Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động CBNLD03
icon Đang cập nhật icon 83 Học viên
Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương
Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số cho người dân - ND01+ND02
icon Đang cập nhật icon 129 Học viên
Khoá học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương
Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - CB03
icon Đang cập nhật icon 237 Học viên
Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương
Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số - CB02
icon Đang cập nhật icon 241 Học viên
Khoá học sẽ cùng cấp cho người học những kiến thức cơ bản của chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, tìm câu trả lời cho vấn đề Chuyển đổi số tại địa phương