Thuế thương mại điện tử: Xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý hiệu quả
Cục Thuế thành phố Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu, đồng thời triển khai thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử tại địa bàn, tiến tới xây dựng đề án cấp thành phố về quản lý thuế lĩnh vực này.