Kiện toàn tổ chức bộ máy về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26-12 phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

to-ncs-cong-dong.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Điểm đáng chú ý của đề án là lần đầu tiên, Mạng lưới chuyển đổi số từ Trung ương đến cơ sở, gồm: Cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tổ công nghệ số cộng đồng. Trong đó, tổ công nghệ số cộng đồng trở thành khái niệm được công nhận chính thức sau 2 năm thí điểm triển khai. Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) là cơ quan điều phối chung hoạt động Mạng lưới chuyển đổi số.

Đặc biệt, nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án được ngân sách nhà nước bảo đảm. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số trên nguyên tắc không làm tăng biên chế cán bộ, công chức.

Đề án xác định 5 mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Trong đó có các nội dung đáng chú ý: 100% bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin để tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp mới về chuyển đổi số.

100% các tổ chức, cá nhân trong Mạng lưới chuyển đổi số được tiếp cận và sử dụng các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số. Nghiên cứu, xây dựng, phát triển, phổ biến các nền tảng số, bộ công cụ phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số…

Đề án cũng định hướng đến năm 2030 với các nội dung: Mạng lưới chuyển đổi số được hình thành, hoạt động hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, 100% đội ngũ nhân lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương hằng năm được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

Nhằm thực hiện các mục tiêu trên, đề án đề xuất thực hiện đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai đề án.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở Trung ương và địa phương.

Đề án cũng khẳng định tính chính thống của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc điều phối toàn bộ mạng lưới chuyển đổi số rộng khắp đến tận cơ sở. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

 
Theo Báo Hà Nội mới