Tên giảng viên

Dương Thị Minh

Danh mục

An toàn thông tin

Nhận xét

4.7 (24 Đánh giá)

Yêu cầu khóa học

- Có tài khoản trên nền tảng.

- Thiết bị có kết nối Internet.

Mô tả khóa học

Đối tượng học: Phòng QHPT + Đầu mối xây dựng dự toán, kế hoạch các phòng, Các trung tâm thuộc Cục.


Mục đích: Giúp cho công tác lập dự toán thu, chi NSNN hàng năm, công tác lập kế hoạch triển khai các Đề án, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Cục ATTT được chủ động, thống nhất trong toàn Cục, đúng với các quy định hiện hành. Đồng thời, kinh phí NSNN phân bổ nhận được sự đồng thuận của các đơn vị thuộc Cục ATTT; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.


Nội dung/kiến thức truyền đạt:

Phần 1: Phạm vi ngân sách nhà nước

Phần 2: Các bước xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm tại Cục An toàn thông tin

Phần 3: Các bước xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ có kinh phí tại các Đề án, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ do Cục An toàn thông tin chủ trì thực hiện

Phần 4: Một số văn bản hướng dẫn


Điều kiện hoàn thành khóa học: Tiến trình đạt 100% và Điểm thi đạt tối thiểu 7 điểm.


Kết quả khóa học

100% Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Cục An toàn thông tin tham gia công tác xây dựng kế hoạch tài chính, xây dựng dự toán nắm bắt được quy trình xây dựng dự toán thu, chi NSNN và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ có kinh phí tại Đề án, Quyết định, Chỉ thị của TTgCP do Cục An toàn thông tin chủ trì thực hiện.

Nội dung bài học

1 Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ có kinh phí


1 Tài liệu


1 Bài kiểm tra Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ có kinh phí [Trắc nghiệm]


Giảng viên

Dương Thị Minh

4.7 Đánh giá
24 Nhận xét
53 Học viên
1 Các khóa học

Phản hồi của học viên

AIS-NV-06: Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ có kinh phí

5

Xếp hạng khóa học
80.95%
19.05%
0.00%
0.00%
0.00%

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đánh giá tư cách là học viên

Nhận xét

Khóa học bạn có thể thích