Số lượng học viên đã hoàn thiện và có giấy chứng nhận