Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Học viên
Số lượng các học viên

142

Giảng viên
Số lượng các giảng viên

12

Các môn
Số môn học

13

Đã đăng ký
Số lượng đã đăng ký học

1310

Khóa học chung

AIS-KT-01: Nhận diện kịp thời các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức
icon 15 phút icon 0 Học viên
Khóa học giới thiệu về săn tìm mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên trong hệ thống CNTT của tổ chức.
AIS-KT-04: Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng
icon 20 phút icon 0 Học viên
Trong thời gian qua, hoạt động diễn tập bảo đảm ATTT, ứng cứu sự cố mạng (gọi tắt là diễn tập) đã được một số cơ quan, tổ chức, DN triển khai nhưng số lượng vẫn còn rất ít, nặng về hình thức, "diễn" nhiều hơn "tập", thường theo những kịch bản có sẵn và thực hiện trên các hệ thống mô phỏng, giả lập. Theo Chỉ thị, bảo đảm ATTT mạng là nhiệm vụ then chốt, liên quan mật thiết tới sự phát triển bền vững của quá trình chuyển đổi số. Vì thế, khóa học sẽ đem đến cho người học cái nhìn tổng quan về diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng.
AIS-NV-06: Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ có kinh phí
icon 15 phút icon 0 Học viên
Khóa học cung cấp kiến thức giúp cho công tác lập dự toán thu, chi NSNN hàng năm, công tác lập...
AIS-NV-03: Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
icon 20 phút icon 0 Học viên
Giới thiệu tổng thể về hành lang pháp lý và hướng dẫn công tác thực thi bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
AIS-NV-01: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và quy trình xử lý văn bản đi tại Cục An toàn thông tin
icon 15 phút icon 0 Học viên
Khóa học cung cấp kiến thức về công tác soạn thảo văn bản hành chính và quy trình xử lý văn bản đi tại Cục An toàn thông tin được thống nhất trong toàn Cục, thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác văn thư, nâng cao chất lượng và hiệu suất công tác của cán bộ công chức, viên chức và người lao động.
AIS-NT-03: Giới thiệu Luật an toàn thông tin mạng
icon 15 phút icon 0 Học viên
Khóa học giới thiệu, phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật an toàn thông tin mạng.
AIS-NT-04: Công tác xếp hạng, đo lường bảo đảm an toàn thông tin ở trong nước (DTI) và trên thế giới (GCI)
icon 15 phút icon 0 Học viên
Khóa học phổ biến kiến thức cơ bản về công tác xếp hạng đo lường bảo đảm an toàn thông tin trong nước và trên thế giới, đảm bảo công chức, viên chức người lao động nắm được các kiến thức cơ bản phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ATTT.
AIS-NT-05: Kỹ năng khai thác thông tin phục vụ công việc
icon 15 phút icon 0 Học viên
Khóa học phổ biến các kiến thức cơ bản để công chức, viên chức và người lao động làm việc tại...

Khóa học chuyên biệt

AIS-KT-02: Hướng dẫn rà quét mạng
icon 15 phút icon 0 Học viên
Khóa học cung cấp kiến thức tổng quan về rà quét mạng và cung cấp thông tin chi tiết về các kỹ thuật...
AIS-KT-03: Các kỹ thuật phân tích mã độc cơ bản
icon 15 phút icon 0 Học viên
Khóa học cung cấp cho các học viên khái niệm về mã độc, tổng quan về phân tích mã độc. Học viên nắm được các kỹ thuật phân tích mã độc cơ bản, có thể thiết lập được môi trường phân tích mã độc an toàn và biết cách xử lý khi hệ thống bị mã độc xâm nhập cũng như biết cách phòng tránh.
AIS-NV-04: Hoạt động cấp tên định danh
icon 15 phút icon 0 Học viên
Khóa học phổ biến, hướng dẫn các quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động cấp tên định danh, đảm bảo việc cấp tên định danh được thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP.
AIS-NV-05: Công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
icon 15 phút icon 0 Học viên
Khóa học phổ biến các kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
AIS-NT-02: Quy chế làm việc tại Cục An toàn thông tin
icon 15 phút icon 0 Học viên
Khóa học phổ biến, quán triệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương theo Quy chế làm việc của Cục An toàn thông tin.